Forretningsbetingelser pr. 1. august 2018

Nedenstående vilkår er gældende for levering af ydelser fra Out of Home Media ApS.

Generelt

Vilkårene i indeværende betingelsesskrivelse er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, i enhver form, fra Out of Home Media ApS (herefter kaldet OOHM) og dennes eventuelt tilknyttede selskaber.

Indeværende betingelser kan kun afviges, såfremt OOHM skriftligt bekræfter dette, efter skriftlig anmodning fra kunden.

Ved indgåelse af aftale er denne uopsigelig og ikke annullerbar fra kundens side.

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at videreforhandle OOHM ́s ydelser, uden forudgående skriftlig godkendelse fra OOHM. Dette gælder dog ikke nominerede medie- og reklamebureauer.

Priser

Alle priser for udlejning af reklamepladserne i OOHM ́s portefølje, produktion samt opsætning/nedtagning er angivet ekskl. moms (25%).

Der tages forbehold for regulering i materialepriser, der ikke er påvirkede af OOHM.

Levering fra kunden

Kunden skal levere materiale/filer til produktion efter specifikation fra OOHM.

Overskrides leveringsfristen angivet i ordrebekræftelse, kan OOHM ophæve aftalen uden yderligere varsel.

OOHM tager forbehold for godkendelser af layout mm. fra dennes samarbejdspartnere.

Fremkommer materialet i en stand, hvor det ikke opfylder de angivne specifikationer, forbeholder OOHM sig retten til at kræve den fulde lejeperiode betalt, uden godtgørelse for om materialet er opsat rettidigt.

Al reklamemateriale skal overholde de internationale kodekser og regler for markedsføring.

OOHM forbeholder sig retten til, i tvivlstilfælde, at udskyde montagen, indtil der foreligger en godkendelse fra koncessionsgiveren. Der ydes ingen erstatning for den eventuelle tabte lejeperiode.

En eventuel godkendelse fra koncessionsgiveren, fritager ikke kunden for sit ansvar i forbindelse med selve reklamens udformning og budskab.

Montage/Demontage

Opsætning og nedtagning aftales imellem OOHM og kunden. OOHM er ikke ansvarlig for forsinkelser der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende.

OOHM er på ingen måde forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af forsinket eller ikke monteret/demonteret materiale eller på baggrund af forhindret reklamevisning i lejeperioden.

Kunden bærer selv ansvaret for hærværk på dennes reklame.

Der tages forbehold for en variation i op til +/-5% i det aftalte antal reklamepladser i lejeperioden.

OOHM garanterer for materiale, produceret af OOHM, en holdbarhed på 12 uger, hvorefter det kan være nødvendigt at udskifte materialet for annoncørens regning.

Visning

Visningen kører i den skriftligt aftalte periode. OOHM er ikke ansvarlig for ændringer i visning der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende. Dette er også gældende ved omlægning, sammenlægning – eller på anden måde ændring – af enheder, ruter og/eller linjer, foretaget af busselskabet.

OOHM er på ingen måde forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af forhindret reklamevisning i lejeperioden.

Der tages forbehold for en variation i op til +/-5% i det aftalte antal reklamepladser – og visningen heraf – i lejeperioden.

Aftalens indhold

Skulle der imod forventning være fejl i det angivne i tilbuddet, kontrakten eller ordrebekræftelsen, skal dette straks tilkendegives overfor OOHM.

OOHM forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår i aftalen, såfremt aftalen med koncessionsgiveren ændres.

OOHM forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, såfremt kampagnen helt eller delvist er placeret i perioden fra udskrivelse af et folketings- eller kommunalvalg til datoen for afholdelse af valget.

OOHM

Det påhviler OOHM i videst mulige omfang, at udskifte ødelagt eller afrevet reklamemateriale, såfremt kunden har tilkøbt materialet til dette. På aftaler på 12 uger eller derover, pålægges denne omkostning kunden.

Al produceret reklamemateriale destrueres efter nedtagning.

Betaling

Betalingsbetingelser er anført i ordrebekræftelsen.

OOHM forbeholder sig ret til opkrævning af omkostningsdækkende administrationsgebyr/faktureringsgebyr.

Ved for sen betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. OOHM forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser, såfremt der fremkommer oplysninger om kundens eventuelle manglende betalingsevne.

Enhver forsinkelse af betalinger berettiger OOHM til at ophæve alle indgåede aftaler med kunden.