Forretningsbetingelser 

Pr. 10. juni 2022 

1. Generelt

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler om levering af ydelser i enhver form (”Leverance”) fra Out of Home Media ApS (herefter kaldet OOHM) og dennes eventuelt tilknyttede selskaber. 

Nærværende betingelser kan anses for fraveget, såfremt OOHM skriftligt bekræfter dette, efter skriftlig anmodning herom fra kunden. 

Ved indgåelse af aftale om Leverance, som er bekræftet af kunden, er aftalen uopsigelig og kan ikke annulleres fra kundens side. 

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at videresælge OOHM´s ydelser, uden forudgående skriftlig godkendelse fra OOHM. Dette gælder dog ikke nominerede reklameformidlere som medie- og reklamebureauer. 

2. Priser

Alle priser for en Leverance er angivet ekskl. moms (25%). 

Der tages forbehold for regulering af ændrede materialepriser fra underleverandører, hvor OOHM ikke bestemmer prisen. 

3. Levering fra kunden

Kunden er ansvarlig for at levere materiale/filer til produktion i henhold til specifikation fra OOHM. 

Kunden er ansvarlig for, at leveringsfristen angivet i ordrebekræftelse overholdes. 

Fremkommer materialet i en stand, hvor det ikke opfylder de angivne specifikationer, forbeholder OOHM sig retten til at kræve den fulde lejeperiode betalt, uden godtgørelse af kunden for en eventuel forsinkelse af opsætningen og uanset længden heraf. 

OOHM tager forbehold for at kræve ændringer til layout mm., der ikke kan opnå godkendelse fra OOHM’s samarbejdspartnere, herunder koncessionsgiveren. Det kan eksempelvis være tale om, at layoutet er krænkende i forhold til en beskyttet interesse. 

Al reklamemateriale skal overholde de internationale kodekser og regler for markedsføring. OOHM forbeholder sig retten til, i tvivlstilfælde, at udskyde montagen, indtil der foreligger en godkendelse fra koncessionsgiveren. Der ydes ingen erstatning for den eventuelle tabte lejeperiode.

En eventuel godkendelse fra koncessionsgiveren, fritager ikke kunden for sit eventuelle ansvar i forhold til tredjemand i forbindelse med selve reklamens udformning og budskab. 

4. Montage/demontage

Opsætning og nedtagning aftales imellem OOHM og kunden. OOHM er ikke ansvarlig for forsinkelser på opsætning eller nedtagning, der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende. 

OOHM er ikke forpligtet til at betale erstatning af nogen art på baggrund af forsinket eller ikke monteret/demonteret materiale eller på baggrund af forhindret reklamevisning i lejeperioden, hvor årsagen er uden for OOHM’s rådighed eller kontrol. Ligeledes bærer kunden selv ansvaret for hærværk på dennes reklame. 

Der tages forbehold for en variation i op til +/-5% i det aftalte antal reklamepladser i lejeperioden. 

OOHM garanterer for langtidsmateriale (ordrer på 12 uger eller derover), produceret af OOHM, en holdbarhed på minimum 12 uger, hvorefter det kan være nødvendigt at udskifte materialet for annoncørens regning. For materiale produceret af OOHM til ordrer, der er kortere end 12 uger, garanteres en holdbarhed på 4 uger. 

5. Visning

Visningen kører i den skriftligt aftalte periode. OOHM er ikke ansvarlig for ændringer i visning, der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende. Dette er også gældende ved omlægning, sammenlægning – eller på anden måde ændring – af enheder, ruter og/eller linjer, foretaget af busselskabet. 

OOHM er ikke forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af ændret eller forhindret reklamevisning i lejeperioden. 

Der tages forbehold for en variation i op til +/-5% i det aftalte antal reklamepladser – og visningen heraf – i lejeperioden. 

6. Aftalens indhold

Skulle der imod forventning være fejl i det angivne i tilbuddet, kontrakten eller ordrebekræftelsen, skal dette straks påpeges skriftligt overfor OOHM. 

OOHM forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår i aftalen, såfremt aftalen med koncessionsgiveren ændres.

OOHM forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, såfremt kampagnen viser sig at være helt eller delvist placeret i perioden fra udskrivelse af et folketings- eller kommunalvalg og frem til datoen for afholdelse af valget. 

7. OOHM

Det påhviler OOHM snarest muligt at udskifte ødelagt eller afrevet reklamemateriale. Denne omkostning påhviler annoncøren, på nær hvis hele eller dele af omkostningen er dækket af en eventuelt garanti. 

Al produceret reklamemateriale destrueres efter nedtagning. 

8. Betaling

Betalingsbetingelser er anført i ordrebekræftelsen. OOHM forbeholder sig ret til herudover at tillægge omkostningsdækkende administrationsgebyrer /faktureringsgebyrer. 

Ved for sen betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. OOHM forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser, såfremt der fremkommer oplysninger om kundens eventuelle manglende betalingsevne. 

Såfremt betalingen af kundens Leverance er opdelt i rater, og kunden ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, forfalder det samlede ordrebeløb straks. 

Enhver forsinkelse af betalinger berettiger OOHM til at ophæve alle indgåede aftaler med kunden og kræve sit tab erstattet.