Forretningsbetingelser pr. 1. december 2013

Nedenstående vilkår er gældende for levering af ydelser fra Out of Home Media ApS.

 

 

1. Priser

Alle priser for udlejning af reklamepladserne i Out of Home Media ApS’s portefølje, produktion samt opsætning/nedtagning er angivet ekskl. moms (25%). Der tages forbehold for regulering i materialepriser der ikke er påvirkede af Out of Home Media ApS.

 

2. Levering fra kunden

Kunden skal levere materiale/filer til produktion efter specifikation fra Out of Home Media ApS. Overskrides leveringsfristen angivet i ordrebekræftelse, kan Out of Home Media ApS ophæve aftalen. Out of Home Media tager forbehold for godkendelser af layout mm. fra vores samarbejdspartnere. Fremkommer materialet i en stand hvor det ikke opfylder de angivne specifikationer, betales stadig for den fulde lejeperiode, uden godtgørelse for om materialet er opsat rettidigt. Al reklamemateriale skal overholde de internationale kodeks og regler for markedsføring. Out of Home Media ApS forbeholder sig retten til, i tvivlstilfælde, at udskyde montagen, indtil der foreligger en godkendelse fra koncessionsgiveren. Der ydes ingen erstatning for den eventuelle tabte lejeperiode. En eventuel godkendelse fra koncessionsgiveren, fritager ikke kunden for sit ansvar i forbindelse med selve reklamens udformning og budskab.

 

3. Montage/demontage

Opsætning og nedtagning aftales imellem Out of Home Media ApS og kunden. Out of Home Media ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser der er forårsaget af udefrakommende hendelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende. Kunden er kun berettiget til at ophæve aftalen, hvis der fra Out of Home Media ApS er begået grov misligholdelse af det aftalte og hvis forsinkelsen andrager mere end 66,6% af den aftalte lejeperiode, hvis kunden selv er uden skyld i forsinkelsen. Out of Home Media ApS er på ingen måde forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af forsinket eller ikke monteret/demonteret materiale eller på baggrund af forhindret reklamevisning i lejeperioden. Kunden bærer selv ansvaret for hærværk på dennes reklame. Der tages forbehold for en variation i op til +/-5% i det aftale antal reklamepladser i lejeperioden. Out of Home Media garanterer for materiale produceret af Out of Home Media en holdbarhed på op til 12 uger, hvorefter det kan være nødvendigt at udskifte materialet for annoncørens regning.

 

4. Aftalens indhold

Skulle der imod forventning, være fejl i det angivne i ordrebekræftelsen, skal dette straks tilkendegives
overfor Out of Home Media ApS. Aftalen er i øvrigt ikke annullerbar. Out of Home Media ApS forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår i aftalen, såfremt aftalen med koncessionsgiveren ændres. Out of Home Media ApS forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, såfremt kampagnen helt eller delvist er placeret i perioden fra udskrivelse af et folketingsvalg til datoen for afholdelse af folketingsvalg.

 

5. Out of Home Media ApS

Det påhviler Out of Home Media ApS i videst mulige omfang, at udskifte ødelagte eller afrevne reklamemateriale, såfremt at kunden har tilkøbt materialet til dette. Alt produceret reklamemateriale destrueres efter nedtagning.

 

6. Betaling

Betalingsbetingelser er anført i ordrebekræftelsen. Ved for sen betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Out of Home Media ApS forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser hvis der fremkommer oplysninger om kundens eventuelle manglende betalingsevne. Enhver forsinkelse af betalinger berettiger Out of Home Media ApS til at ophæve alle indgåede aftaler med kunden.